Hjem

Bestyrelsesseminarer

Pluss gennemfører årligt mellem 40 og 60 bestyrelsesseminarer for den samlede bestyrelse i virksomheder og institutioner.

Modulopbyggede og virksomhedstilpassede seminarer

For de samlede bestyrelser i virksomheder og institutioner tilbyder Pluss modulopbyggede bestyrelsesseminarer tilpasset den enkelte virksomhed, sat ind i sin sektorspecifikke ramme.

Bestyrelses-update

Det er grundmodulet, hvor en Pluss-konsulent på et par timer giver et oplæg om godt bestyrelsesarbejde med efterfølgende dialog på et bestyrelsesmøde. I det gode bestyrelsesarbejde kommer vi rundt om generelle udviklingstendenser inden for bestyrelsesarbejdet og bestyrelsers arbejde i krydsfeltet mellem ejeren og den daglige ledelse.

Heldags-bestyrelsesseminar

Det er Bestyrelses–update om godt bestyrelsesarbejde i kombination med, at Pluss-konsulenten faciliterer bestyrelsens drøftelse og behandling af en aktuel, strategisk problemstilling – i alt 6-8 timer. Anledningen kan f.eks. være:

  • Direktørskifte, hvor der er brug for at drøfte den fremtidige profil
  • Større udskiftninger i bestyrelsen, hvor man har behov for at tegne en kompetenceprofil som grundlag for selvudpegning eller dialog med de udpegende organisationer
  • Bestyrelsens indledende drøftelse af selskabets strategiske udfordringer og sin egen rolle forud for eventuel igangsættelse af en strategiproces.

Bestyrelses-update koblet med en evaluering

Det er Bestyrelses-update om godt bestyrelsesarbejde koblet med en evaluering af det praktiske bestyrelsesarbejde i virksomheden eller institutionen.

Pluss har udviklet et effektivt evalueringsværktøj, der kombinerer en evaluering af bestyrelsens arbejde med at sætte udviklingsmål for bestyrelsen. Se afsnit om vores bestyrelsesevaluering neden for og afsnittet om evalueringsværktøjer her.

Bestyrelsesevaluering

Analyser viser, at mere end 40 % af adspurgte bestyrelsesmedlemmer vurderer, at den bestyrelse, de indgår i, har både mulighed og behov for at skabe større værdi. Flere forhold kan medvirke til udvikling og bedre resultater, f.eks. en bedre forståelse for institutionens position og strategi, mere effektiv sammensætning af bestyrelseskompetencerne eller bedre samspil mellem bestyrelsens medlemmer.

Netop det kan en evaluering af bestyrelsens arbejde afdække. Resultaterne af en evaluering viser:

  • Hvordan bestyrelsen (for)bliver effektiv og værdiskabende for virksomheden eller institutionen
  • Om de rigtige kompetencer er til stede
  • Hvordan bestyrelsens arbejde kan videreudvikles.

Pluss tilbyder en evaluering, der i såvel indhold som proces bidrager til at nå disse overordnede formål. Herudover bliver evalueringen tilrettelagt og perspektiveret i forhold til gældende lovgivning, anbefalinger og tendenser på området, bl.a. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde inden for det pågældende område. Endelig vil erfaringer og viden fra evalueringer af lignende bestyrelser kunne inddrages i evalueringen.