Hjem

Bestyrelsesudvikling

Fordeling af magt og indflydelse mellem ’ejer’, bestyrelse og ledelse er ikke et nulsumsspil. Uddannelsesinstitutioner har brug for topklasse på alle niveauer, og hvert styringsniveau skal forstå sin særlige ledelsesrolle og ansvar.

Bestyrelser sætter standarden for ledelse

Med ministeriet svævende som den usynlige ’ejer’, er bestyrelserne i uddannelsesinstitutioner udfordret i governancestrukturen. Den skal som øverste ledelsesorgan finde rum i krydsfeltet mellem ’ejer’ og ledelse og skal kunne leve op til, eller sætte standarden for, ledelseskvaliteten på uddannelsesinstitutionen.

Bestyrelsesseminarer

For de samlede bestyrelser i uddannelsesinstitutioner tilbyder Pluss modulopbyggede bestyrelsesseminarer tilpasset den enkelte institution og sat ind i den aktuelle governanceramme for netop denne uddannelsesinstitution. Vores seminarer tager afsæt i såvel sektorindsigten som de praktiske erfaringer, vi høster fra vores årlige 20-40 bestyrelsesseminarer for uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelses-update
Det er grundmodulet, hvor en Pluss-konsulent på et par timer giver et oplæg om godt bestyrelsesarbejde med efterfølgende dialog på et bestyrelsesmøde. I det gode bestyrelsesarbejde kommer vi rundt om generelle udviklingstendenser inden for bestyrelsesarbejdet og bestyrelsers arbejde i krydsfeltet mellem ejeren og den daglige ledelse.

Heldags-bestyrelsesseminar
Det er Bestyrelses–update om godt bestyrelsesarbejde i kombination med, at konsulenten faciliterer bestyrelsens drøftelse og behandling af en aktuel, strategisk problemstilling – i alt 6-8 timer. Anledningen kan f.eks. være:

  • Direktørskifte, hvor der er brug for at drøfte den fremtidige profil
  • Større udskiftninger i bestyrelsen, hvor man har behov for at tegne en kompetenceprofil som grundlag for selvudpegning eller dialog med de udpegende organisationer
  • Bestyrelsens indledende drøftelse af selskabets strategiske udfordringer og sin egen rolle forud for eventuel igangsættelse af en strategiproces.

Bestyrelses-update koblet med en evaluering
Det er Bestyrelses update om godt bestyrelsesarbejde koblet med en evaluering af det praktiske bestyrelsesarbejde i virksomheden eller institutionen.

Pluss har udviklet et effektivt evalueringsværktøj, der kombinerer en evaluering af bestyrelsens arbejde med at sætte udviklingsmål for bestyrelsen. Se afsnit om vores bestyrelsesevaluering nedenfor og afsnittet om evalueringsværktøjer her.

Bestyrelsesevaluering

Pluss har udviklet et effektivt værktøj til evaluering af bestyrelsers arbejde med henblik på at sætte udviklingsmål for bestyrelsen. En Pluss-evaluering af bestyrelsens arbejde viser:

  • Hvordan bestyrelsen (for)bliver effektiv og værdiskabende for virksomheden eller institutionen
  • Om de rigtige kompetencer er til stede
  • Hvordan bestyrelsens arbejde kan videreudvikles.

Udviklende evalueringsværktøj

Omdrejningspunktet er et elektronisk baseret spørgeskema, hvor 80 % af spørgsmålene er generiske – det giver mulighed for at bechmarke resultaterne med andre uddannelsesinstitutioner og med Bestyrelsesbarometret 2013 (se nedenfor). 20 % af spørgsmålene knytter an til institutionens særlige udfordringer og kan dermed stille skarpt på specifikke udfordringer og løsningsmuligheder.

Dialog og skriftlig dokumentation

Resultaterne af en evaluering bliver overleveret til bestyrelsen på et seminar eller et bestyrelsesmøde – typisk både med en kollektiv overlevering som grundlag for en fælles drøftelse og en individuel overlevering som grundlag for udvikling af det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer.

Ud over præsentationen og drøftelserne på seminar/bestyrelsesmøde, dokumenteres evalueringen i en evalueringsrapport.

Dilemmaspil som dialogværktøj

Pluss har i forbindelse med en opgave for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udviklet et dilemmaspil, som kan indgå som et effektivt dialogværktøj i forbindelse med gennemførelse af bestyrelsesseminarer. I foråret 2016 har 400 bestyrelsesformænd, næstformænd og direktører/rektorer for uddannelsesinstitutioner med stort udbytte spillet spillet, viser vores evalueringer.

Dilemmaer får synsvinklerne frem

Spillet tager afsæt i virkelighedstro dilemmaer, som bestyrelser i selvejende uddannelsesinstitutioner ofte står overfor. Spillet giver mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne får større kendskab til hinandens tilgang og holdninger til bestyrelsesarbejdet og de strategiske temaer, der arbejdes med, og bestyrelsesmedlemmerne kan både inspirere og udfordre hinanden på viden og holdninger. Bestyrelsesmedlemmernes viden og holdninger vil yderligere blive sat i perspektiv ved hjælp af konsulentens governancefaglige bidrag i rollen som facilitator af processen.

Governance i uddannelsessektoren

Pluss er en aktiv spiller i uddannelsesinstitutionernes strukturudvikling. Vi begyndte for alvor i 2006 ifm. strukturreformen at udføre en generel styringsanalyse og en analyse af bestyrelsesarbejdet i de ”gamle” selvejende uddannelsesinstitutioner.

  • Vi bidrager fortsat med analyser og udviklingsaktiviteter til at udvikle governance i sektoren som helhed, bl.a. med en række bestyrelseskurser i samarbejde med ministeriet og bestyrelsesforeningerne.
  • Vi bistår organisationer med udvikling af Kodeks for Godt Bestyrelsesarbejde, hvilket vi bl.a. har gjort for Erhvervsskolernes og SOSU-skolernes bestyrelsesforeninger (Link til kodeks).
  • Vi kortlægger bestyrelsesarbejdet i hele sektoren, hvilket vi bl.a. har gjort sammen med tænketanken DEA, hvor vi har undersøgt og beskrevet bestyrelsesarbejdet i sektoren i form af et Bestyrelsesbarometer (link eller billede).
  • Vi udvikler bestyrelsesarbejdet; f.eks. har vi for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2016 bistået med planlægning, forberedelse og gennemførelse af tre regionale møder for bestyrelsesformænd og -næstformænd samt institutionsledere. Under titlen ”Bestyrelser i front for kvaliteten” har møderne bidraget til at udvikle samarbejdsrelationerne mellem ministeriet og bestyrelserne med henblik på at styrke den samlede styringskæde fra politik til implementering over for den ultimative målgruppe og ambitionen om at skabe den bedst uddannede generation nogensinde.