Hjem
Mellem 27% og 55% af bestyrelsesformændene – lidt variation mellem institutionstyperne – oplever, at ministeriet ’slet ikke’ bruger bestyrelsen som indgang til institutionen. Og lederne vurderer, at samarbejdet med ministeriet er utilfredsstillende. Kun mellem 2% og 9% finder, at samarbejdet med ministeriet ’i høj grad’ er velfungerende.

BestyrelsesBarometer

Model for sektorkortlægning af bestyrelser udviklet og testet i ungdomsuddannelserne

I BestyrelsesBarometer 2013 har Pluss og DEA gennemført den første totalkortlægning af bestyrelsesarbejdet i hele ungdomsuddannelsessektoren. Resultaterne giver solidt grundlag for at prioritere udviklingsindsatser på såvel sektorniveau som institutionsniveau – og det er et unikt benchmark for andre sektorer, som vil benytte denne velafprøvede model til kortlægning i deres sektorer.

Metode til høj relevans, svarprocent og politisk brugbarhed

Gennem et tæt udviklingsarbejde med bestyrelses- og lederforeninger har kortlægningen sikret, at vægtning, detaljeringsgrad og selve formuleringerne i spørgeskemaerne rammer spot on i sektorens hverdag.

Dermed øges:

  • Værdien af kortlægningen, når såvel sektoren som den enkelte institution får svar på de brændende spørgsmål
  • Troværdigheden i svarene, da spørgsmålene er formuleret ud fra svarenes forudsætninger og passer ind i deres hverdag
  • Svarprocenten, fordi spørgsmålene findes relevante, og den aktive opbakning fra sektorens foreninger ”blåstempler” undersøgelsen, så den bliver prioriteret.

Den velafprøvede model er således et unikt redskab til at udvikle bestyrelsesarbejdet i sektorerne, og det kan bruges til at dokumentere behov for at flytte hegnspæle i samarbejdsrelationerne mellem ejer, ledelse og bestyrelse, så udviklingen foregår på et oplyst grundlag.

BestyrelsesBarometer giver perspektiv, inspiration og politiske muskler

BestyrelsesBarometer 2013 viser, at bestyrelsesarbejdet i ungdomsuddannelserne har udviklet sig positivt i sammenligning med den undersøgelse, Pluss foretog af de selvejende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner i 2005. Mest markant har bestyrelserne nu mere fokus på strategisk at udvikle uddannelsesinstitutionerne end på det formelle og kontrolfunktionen. I forhold til de store politiske linjer dokumenterer undersøgelsen, at der er behov for at få udviklet en samarbejdsmodel, hvor ministeriets ønsker og krav til institutionerne på strategisk niveau går via bestyrelserne, så institutionernes strategiske udvikling entydigt er og opleves forankret i bestyrelserne.

De vigtigste aktiviteter:

  • Design og test af kortlægningen i et tænketank-forløb med deltagelse af bl.a. bestyrelses- og lederforeningerne for ungdomsuddannelsesinstitutionerne
  • Spørgeskema med 40 åbne og lukkede spørgsmål om bestyrelsesudfordringer, aktiviteter og resultater. Knap halvdelen af de 522 ledere og bestyrelsesformænd for ungdomsuddannelsesinstitutionerne har besvaret spørgeskemaet

Solidt benchmark og gensidig inspiration på tværs af sektorer

Jo flere sektorer, der benytter muligheden for at få kortlagt deres bestyrelsesarbejde – og vælger at dele denne viden åbent – des bedre muligheder får alle for at benchmarke sig på tværs af sektorer og finde inspiration hos hinanden.

Hent Bestyrelsesbarometer her