Hjem
Vi er kommet langt tættere på kunderne: ”At sikker forsyning af rent vand er strategisk afgørende for vores erhvervskunder kom til at stå helt klart for såvel kunderne som os efter kundeinterviewene. Derfor hedder vores vision i dag ’Vi vil skabe størst mulig værdi for vores kunder’, og derfor bliver erhvervskundedialog et langt større fokusområde for os.” Direktør Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning

DIN strategi til kundernes forsyningsselskab

Ved fusionen i 2015 mellem forsyningsselskaberne i Esbjerg og Varde til DIN Forsyning blev der lagt en strategisk retning, som nu er udmøntet i ”Strategi 2020”

Med et krav om at realisere fusionsgevinster på 17 mio. kr. og skabe én sammenhængende organisation med kunderne i fokus var ambitionsniveauet højt forud for skabelsen af strategien for DIN Forsyning. Strategiudviklingsprocessen byggede videre på de strategiske beslutninger, der i 2015 blev truffet i forbindelse med fusionens gennemførelse.

Sagt på jysk, så er vi rigtig godt tilfredse

"Pluss’ oplæg viste, at de forstod opgaven og vores DNA. Da jeg tjekkede referencer, Inden vi skrev kontrakt, blev jeg bestyrket i, at Pluss er det sikre valg, når proces og opgave skal passe sammen lige fra medarbejderinvolvering til facilitering af bestyrelsens drøftelser," siger bestyrelsesformand Erik Buhl, DIN Forsyning

Udviklingen af strategien var tilrettelagt i en vekselvirkning mellem faktuelle input fra analyser, interessent- og kundebehov samt strategiudviklende workshops på alle niveauer i organisationen. Forløbet var stramt styret i dialog med direktionen og tilrettelagt således, at man tema for tema fik skåret til og fastlagt retning frem mod den endelige strategi med mål, milepæle, organisatoriske principper og et strategikort med en handlingsplan år for år. Og netop for at få skabt ejerskab til den konkrete implementering har mellemledergruppen været meget aktivt inddraget i at fastlægge de konkrete metoder og aktiviteter til at kunne realisere strategiens målsætninger. Pluss har designet og faciliteret udviklingsprocessen.

Aktiviteter

  • Kundeinterviews om behov og ønsker
  • Ekspert- og interessentinterviews om regulering, sektorudvikling og værdiskabende rolle i lokalsamfundet
  • Kulturanalyse blandt organisationens medarbejdere
  • Strategisk analyse af de fire forsyningsarter i DIN Forsyning

Analyseresultaterne dannede afsæt for den efterfølgende strategiudvikling med tematiserede møder, workshops og seminarer med:

  • De tre bestyrelser
  • Direktionen
  • Ledelsesforum
  • Medarbejderne

Med afsæt i drøftelserne og beslutningerne blev den endelige strategi formuleret og vedtaget af bestyrelserne, hvorefter den blev lanceret for medarbejderne og offentligheden. Med strategikortets aktiviteter og tidsplaner indarbejdet i strategien blev strategieksekveringen en integreret del af strategiprocessen.

En styret proces med fremdrift

”Et veldesignet forløb styret igennem med sikker hånd, hvor vi har fået ny indsigtsfuld viden, og hvor vores ledere og medarbejdere blev engagerede bidragsydere til såvel strategi som at finde veje til implementering. Så efter en fusionsproces med sloganet ’Alt hvad der kan vente, skal vente’ er vi nu i fuld gang med at eksekvere,” slutter direktør Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning.