Hjem
”Pluss faciliterer og stimulerer den systematiske erkendelsesproces for repræsentantskabet, som sikrer, at de selv får vendt alle relevante problemstillinger og systematisk bevæger sig fremad, så de på et erkendt niveau føler sig sikre nok til at træffe de nødvendige store strategiske beslutninger,” Direktør Regin Hammer, TF Holding

Governance udvikling i Færøernes største finansielle virksomhed

For TF Holding, den største finansielle virksomhed på Færøerne, har Pluss gennemført et ”eftersyn” af selskabets corporate governance. Selskabet spiller en betydelig rolle i de  Færøske samfund som helhed.

En proaktiv udvikling af governance strukturen

Finansielle selskaber er underlagt Lov om finansiel virksomhed, som i form af hard law stiller en række krav til styring af selskabet. Herudover er der for de børsnoterede selskaber udarbejdet en soft law om selskabsledelsen: Anbefalinger for god selskabsledelse. Disse anbefalinger er dog kun i begrænset grad direkte overførbare til et kundeejet selskab. Pluss har derfor gennemgået governance strukturen i selskabet med udgangspunkt i hhv. danske, norske og svenske anbefalinger for god selskabsledelse samt forskning og best practice fra danske og internationale kundeejede selskaber.

Gennemgangen af selskabets corporate governance har ført til en række indsatser, som implementeres hen over efteråret. Overordnet handler det om:

  • Forfølgelse af en koncern- contra en holdingmodel i selskabet
  • Nedsættelse af et nominerings- og vederlagsudvalg
  • Fastlæggelse af repræsentantskabets rolle som øverste ledelsesorgan
  • Nedsættelse af et revisionsudvalg
  • Udvikling af procedurer for evaluering af bestyrelsen
  • Udformning af CSR- og kommunikationsstrategi og -politik.

For hvert udviklingspunkt udarbejder Pluss et oplæg til selskabet med baggrund i anbefalinger, forskning samt erfaringer fra andre lignende selskaber. Disse oplæg behandles i bestyrelsen og/eller repræsentantskabet med henblik på at skabe det bedste grundlag for selskabets fremtidige governance struktur.

Flere udviklingspunkter viser sig at være indbyrdes afhængige, og det er naturligvis Pluss’ rolle at sikre den rette rækkefølge i udviklingen samt et fyldestgørende helhedsbillede af konsekvenser af de enkelte beslutninger. Det vil sikre, at bestyrelsen og repræsentantskabet får det rette beslutningsgrundlag og dermed den helt rigtige sammenhængende governance struktur for selskabet.

God selskabsledelse i et kundeejet selskab

Målet med projektet er at sikre selskabet en corporate governance struktur, der er fuldt på højde med et børsnoteret selskab, men hvor vores kunde samtidig bevarer de fordele og specielle præmisser, der eksisterer for kundeejede selskaber.

Et kundeejet selskab skal ikke skabe profit til en række økonomiske investorer. Det har i stedet et ansvar over for kunderne og dermed ejerne om at sikre den mest optimale varetagelse af de funktionelle interesser, kunderne har i selskabet. Disse interesser repræsenteres i et demokratisk valgt organ, som udgør selskabets øverste myndighed. Denne demokratiske indflydelse går oftest igen i valg af bestyrelsen. Det betyder, at et kundeejet finansielt selskab står over for på den ene side et hensyn til den demokratiske indflydelse på selskabets bestyrelse og på den anden side stadig skærpede kompetencekrav til bestyrelsen i form af hard og soft law. Dette fordrer nogle governance mekanismer, der tager højde for begge hensyn.

Samarbejdspartner: Direktør Regin Hammer