Hjem
”Det involverende udviklingsdesign virkede. Alle medarbejdere accepterede grundpræmissen om, at vi skal skabe en mere fleksibel udnyttelse af vores ressourcer. På det grundlag bidrog de aktivt med input uden at forvente, at den endelige anbefaling blev, som den enkelte eller den enkelte gruppe ønskede.” Direktør Mogens Kragh Andersen, SoSu Fyn.

Ny organisation i SoSu Fyn samskabt med ledelse, SU og bestyrelse med afsæt i indsigtsfuld analyse

Læring er kerneopgaven hos SOSU Fyn, men det kræver en stærk organisation, et effektivt driftssetup og de rette faciliteter på de rette lokationer. Derfor har SOSU Fyn med bistand fra Pluss Leadership gennemført en analyse af skolens organisering, drift og lokalisering, som nu omsættes til en række forbedringstiltag på skolen. 

SoSu Fyn blev skabt for ti år siden gennem en fusion af SoSu skolerne på Fyn. Skolen er en veldreven erhvervsskole i udvikling, men presset for forandring vokser konstant – reformer er ”tæt på hverdag”, kommunernes og regionernes behov udvikler sig hele tiden samtidig med, at elever og læringsformer er i bevægelse. Det stiller krav om, at skolen skal være endnu mere agil, effektivt drevet og have fokus på høj kvalitet.

På den baggrund besluttede SOSU Fyn i foråret 2016 at indgå en aftale med Pluss om at udarbejde beslutningsoplæg til den fremtidige organisering af skolen, lokalisering samt håndtering af skolens løbende drift. Beslutningsoplægget skulle udarbejdes på en måde, så analysen blev helhedsorienteret og organisering, drift og lokalisering blev tænkt i sammenhæng med kerneopgaven: Læring. Samtidig var det vigtigt for skolens ledelse, at de forskellige personalegrupper blev involveret, og at der blev lyttet til kommuner og regioners behov.  Endelig ønskede ledelsen at være en del af udviklingsprocessen, så de blev i stand til at tage stafetten videre, hvor konsulenterne slap – man ville ikke ”bare” have en konsulentrapport.

”I ledergruppen fik vi successivt i processen viden præsenteret til beslutning om, hvilken retning for skolens fremtid vi gerne ville have yderligere belyst i det videre analysearbejde frem mod det endelige beslutningsoplæg. Disse diskussioner undervejs gav den fælles indsigt og ejerskab, som er første skridt i enhver eksekvering – og så giver det et beslutningsoplæg, som rent faktisk er eksekverbart,” siger direktør Mogens Kragh Andersen, SoSu Fyn.

Pluss’ designede metoden til at imødekomme ønskerne om en solid analyse med inddragelse af de mange perspektiver fra lærere, administrativt personale, ledere, eksterne samarbejdspartnere m.v. i en samskabende proces med skolens ledelse. Den samskabende proces sikrede, at analyseresultater, hypoteser, muligheder og udfordringer løbende kunne blive drøftet og omsat til mulige løsningsforslag.

De centrale elementer i udviklingen af beslutningsoplægget:

  • 360 graders eftersyn. Gennem desk research og interviews med ca. 60 personer individuelt og i grupper blev der samlet viden ind til at skabe et samlet billede af SoSu-Fyn i dag og de rammebetingelser, SoSu Fyn skal agere inden for i de kommende år med omdrejningspunkt i kerneydelsen ’læring’.
  • Fælles grundlag for udvikling. Analyseresultaterne blev præsenteret og drøftet i samarbejdsudvalg og i ledergrupperne. Det skabte en fælles erkendelse af situationen, behovet for og rammerne for udvikling.
  • Destillering af relevante scenarier til udvikling. Gennem en workshop med ledergruppen gennemarbejdede lederne analyserne fra 360 graders eftersyn med fokus på at få udvalgt de relevante scenarier for en fremtidig organisering og lokalisering, som Pluss så kunne bearbejde yderligere.
  • Tilbundsgående analyser og dokumentation for relevante scenarier. Pluss udviklede på den baggrund et konkret og præcist grundlag for de valgte scenarier, som bl.a. indeholdt opstilling af en ny og mere central ledet organisationsstruktur, et katalog over udviklings- og forbedringstiltag for de driftsmæssige forhold samt et roadmap for en mere hensigtsmæssig struktur for skolens lokaliteter, så de understøtter den bedste læring på bæredygtige økonomiske modeller.
  • Successiv bearbejdning frem mod beslutningsgrundlag for bestyrelsen. De relevante og oplyste scenarier blev drøftet på SU sommermøde og efterfølgende på et ledelsesseminar. Med justeringer, indhentning af yderligere dokumentation ledte det frem til det endelige beslutningsoplæg i form af dokumenterede scenarier til drøftelse og beslutning på bestyrelsens seminar 16. august.

Med den valgte metode er alle på SoSu Fyn hørt – og føler sig hørt. De relevante udfordringer, muligheder og løsningsmodeller er belyst, så bestyrelsen ikke alene træffer den rigtige beslutning, det er også en beslutning, der kan realiseres, fordi ledelsen har været en del af forløbet. Og dertil kan medarbejderne se mening i beslutningerne og derfra bidrage til den videre omsætning fra beslutning til handling og resultater.

”Nu er vi i gang med implementeringen af den strategi, bestyrelsen har vedtaget. Det gør vi på helt samme involverende måde, som beslutningsgrundlaget blev til på. Så selvom det har store konsekvenser for alle medarbejdere, så oplever jeg en grundlæggende accept af de beslutninger vi træffer for at blive en mere fælles og fleksibel organisation med fokus på læring,” slutter Mogens Kragh Andersen.