Hjem
Jørn Henriksen, Direktør for Børn og Kultur i Esbjerg Kommune: "I et eftersyn af vores skoleledelsesstruktur, har Pluss lavet en præcis analyse og gennemført en involverende proces med alle ledere. Nu kan vi optimere ledelsesstrukturen og sikre en optimal ramme for løsning af kerneopgaven."

Præcis analyse og involvering skaber grundlag for optimering af skoleledelsesstrukturen i Esbjerg

Pluss har i foråret 2017 gennemført en evaluering af ledelsesstrukturen på skoleområdet i Esbjerg for at komme med anbefalinger til optimering af den ledelsesstruktur, der blev skabt sammen med en ny skolestruktur i 2015. Med en præcis analyse og involvering af alle ledere på skoleområdet er der nu skabt et meget brugbart fundament for videre beslutninger og handling.

Den nuværende skolestruktur i Esbjerg er etableret i august 2015; dels ud fra et mål om en mere effektiv ressourceanvendelse særligt i ledelses- og styringsstrukturen, dels for at sikre en effektiv implementering af folkeskolereformen. Oprindeligt var der 25 skoler, hvilket nu er blevet til syv skoledistrikter med 3-5 afdelinger i hvert distrikt. Hvert af de syv skoledistrikter har en ledelsesgruppe, hvor en skoleleder står i spidsen sammen med en administrativ leder og en fritidsleder. Dertil kommer afdelingsledere og fritidspædagogiske ledere på afdelingerne.

Den nye skolestruktur i Esbjerg har medført en årlig besparelse på skoleområdet på 20 mio. kr. Besparelsen har betydet, at der nu samlet set er mindre tid til ledelse sammenlignet med tidligere. Politikere og forvaltning er glade for den nye skolestruktur, men efter halvandet år var vurderingen, at det var tid et eftersyn af skoleledelsesstruturen.

Brugbart fundament for videre beslutninger og handling

Evalueringens design har indbefattet en høj grad af involvering af lederne på skoleområdet i Esbjerg. Dels i bredden med en survey blandt alle ledere og en lederworkshop med deltagelse af alle ledere. Dels i dybden med en serie af kvalitative interview med ledere, embedsmænd og politikere, samt fokusgrupper med de forskellige ledertyper. Dertil kommer desk research.

Hovedresultaterne er præsenteret i samlet rapport med anbefalinger knyttet til: Ledelsesressourcer, Ledelsesopgaver, Samspil mellem skoler og forvaltning samt Ledelsesstruktur. Der er supplerende udarbejdet en samlet skoleområderapport og syv distriktsrapporter med data fra målingen af ledelseskapacitet og – parksis. Målet er, at disse rapporter kan ligge til grund for en fortsat udviklingsdialog.

Pluss’ evaluering af ledelsesstrukturen på skoleområdet i Esbjerg er et meget brugbart fundament for de indsatser, jeg som ny skolechef nu skal i gang med,” siger Bo Meldgaard, Skolechef i Esbjerg Kommune.

Måling af ledelseskapacitet og –praksis som dialoggrundlag

Den anvendte model til måling af den eksisterende ledelseskapacitet og -praksis blandt alle ledere på tværs af distrikter og afdelinger i Esbjerg er inspireret af den forskning, som vi kender fra Andy Hargreaves & Michael Fullan; Viviane Robinson, Margie Hohepa, and Claire Lloyd; Lars Qvortrup og John Hattie. Derudover er modellen inspireret af det samarbejde, som Pluss har haft med forskere fra Aalborg Universitet i gennemførelsen af ”Program for pædagogisk ledelse”. Her er modellen anvendt til at stille skarpt på effekter af særligt udviklede design for pædagogisk ledelsesfeedback. Pluss og Aalborg Universitet har designet og gennemført ”Program for pædagogisk ledelse” for Undervisningsministeriet. Læs mere om modellen til måling af ledelseskapacitet og –praksis her.

”Resultaterne fra målingen af ledelseskapacitet og praksis har været et super godt dialoggrundlag i samspillet med lederne i evaluerings- og udviklingsprocessen, og jeg er meget glad for, at de særlige datarapporter, som vi har lavet nu igen bliver bragt i spil i skolechefens fortsatte dialog med lederne på skoleområdet i Esbjerg," fremhæver Søren Tholstrup, som var projektleder for evaluering af ledelsesstrukturen på skoleområdet i Esbjerg.