Hjem
”Pluss har indsigt i uddannelsesverdenen og erfaring i strategiudviklingsprocesser. Derfor var de gode at spille bold med i såvel planlægningen som gennemførelsen af vores strategi 2020-proces,” direktør Gitte Nørgaard, Århus Købmandsskole

Strategi til én samlet skole med kant

”Udfordrer, Udvikler og Uddanner til en global fremtid” er den nye mission, som skal afspejles i alle handlinger på Århus Købmandsskole, og som alle elever og lærere skal leve og opleve i hverdagen. Eksternt skal det blive skolens brand hos dem, der overvejer en uddannelse og dem, der efterfølgende skal ansætte de uddannede elever og kursister fra skolen. Skolen skal som den nye vision lyder blive "prefered educational partner".

Århus Købmandsskole har 375 medarbejdere. Fra seks Aarhusianske adresser udbyder skolen uddannelser til unge og voksne inden for handel og administration fra grundlæggende erhvervsuddannelser over EUX og handelsgymnasium til kurser inden for markedsføring, edb, ledelse og sprog. ”Vores MTU viser, at vores nuværende strategi ikke er nået ud til alle medarbejdere. Derfor besluttede vi efter en række overvejelser at involvere alle i udviklingen af vores 2020 strategi for på den måde at skabe ejerskab,” siger direktør Gitte Nørgaard. Overvejelserne gik på, om der kunne skabes en meningsfuld proces for så mange, når dagsordenen i udgangspunktet er helt åben. "Det er afgørende med en ekstern partner i processen, fordi de bringer nyt ind og har viden og ressourcer til såvel at kvalificere som at sikre fremdrift i processen," siger Gitte Nørgaard.

Den styrede involverende proces til vision, mission og indsats

Processen foregik som en ’tragtmodel’. Øverst i tragten var en workshop for direktionen om rammesætning og en helt åben drøftelse af vision og mission efterfulgt af leder og tillidsrepræsentant workshops og et strategiseminar for bestyrelsen. Herefter blev alle medarbejdere inddraget gennem seks dialogmøder af to timer. ”På workshops udarbejdede vi en bruttoliste af missioner og visioner. F.eks. havde vi ti missioner, hvoraf vi valgte at præsentere de tre mest elegant formulerede og mindst overlappende på dialogmøderne med det oplæg, at deltagerne skulle kommentere på, hvordan de dækkede deres opfattelse af skolen, og om det var noget de kunne se sig selv i. Justeringerne fra første dialogmøde blev indarbejdet i det næste osv., så det var en kontinuerlig raffineringsproces,” siger Gitte Nørgaard og fortsætter: ”Den stramme styring var konstruktiv, og det endte faktisk med, at den endelige formulering af såvel mission som vision er direkte udledt af diskussioner på dialogmøderne.”

I områdestrategierne kommer medarbejderne meget på banen

I løbet af foråret skal strategien raffineres med strategier for hvert område – altså hvordan hvert enkelt område vil bidrage til at realisere strategien. Det er her den enkelte medarbejder for alvor kan og skal committe sig. ”Det er afgørende, at alle føler ejerskab til skolens strategi, så processen med at udarbejde områdestrategier bliver parallelle forløb, der hver i sær er en kontinuerlig raffineringsproces af skolens strategi. Derfor var det vigtigt, at alle var inddraget i skabelsen af skolens strategi, så der ikke sker tilbageløb i skabelsen af områdestrategierne,” siger Gitte Nørgaard.

Strategien skal være styrende og handlingsanvisende

For Århus Købmandsskole er strategien et aktivt styrringsredskab. Derfor skal den have en nerve og en kant, som medarbejderne - og elever og samarbejdspartnere – kan identificere sig med, så de i hverdagen både kan og vil arbejde for at realisere den. Kanten er vigtig for at skabe identifikationen for elever og lærere – altså hvordan skolen er særlig i forhold til andre, og endelig er kant vigtig eksternt til at differentiere sig i forhold til andre uddannelsestilbud. "Det er vigtigt at få valgt både til og fra i processen. Jo mere rummelig strategien er, des mindre operationel bliver den for den for enkelte i hverdagen og for direktion og bestyrelse når de designer tiltag, som skal udvikle skolen. Vi har i strategiprocessen truffet vigtige beslutninger, formuleret dem i strategi 2020 og dermed skabt retning for skolen i de kommende år," slutter Gitte Nørgaard.

Hovedaktiviteter:

  • Workshops for direktion, ledere og tillidsrepræsentanter
  • Dialogmøder med samtlige medarbejdere
  • Strategidag for bestyrelsen

Pluss har designet modellen for strategiprocessen for Århus Købmandsskole, faciliteret workshops, strategidage og dialogmøder med faglige input på dagene og foretaget den løbende opsamling. Pluss har i det koncentrerede procesfoløb - tre måneder fra første workshop officiel præsentation af strategien - sikret fremdriften og understøttet den kontinuerlig progression helt frem til formulering af den endelige strategiplan.