Hjem
”Interessentinterviewene gav nye og konstruktive input i udviklingsprocessen, som kun eksterne konsulenter kan få frem. Hvor urutinerede konsulenter ’bevæbner’ interessenterne, når de interviewer, viste Pluss, at de kunne få interessenterne konstruktivt engagerede, så de er medspillere i såvel udviklingsprocessen som i realiseringsprocessen.” Jakob Juhl, administrerende direktør, Favrskov Forsyning

Strategiproces sætter Favrskov Forsyning i en offensiv position til sektorkonsolidering

Ved indgangen til strategiperiode 2016-2020 ønskede Favrskov Forsyning A/S med datterselskaberne Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S at løfte ambitionsniveauet for implementering af byrådets nye ejerstrategi (vedtaget 26. maj 2015).

Derfor indgik Favrskov Forsyning en aftale med Pluss om at designe og facilitere en involverende strategiudviklingsproces, som på en og samme tid afdækker potentialerne, guider den kreative udviklingsproces og forankrer strategien i organisationen. Processen forløb over et halvt år.

I strategiudviklingsprocessen blev det klart, at potentialerne for en ambitiøs realisering af ejerstrategien – og muligheden for at leve op til de centralt fastsatte/forventede effektiviseringskrav – ville være langt større, hvis det kunne ske i en større organisatorisk ramme. Strategiudviklingsprocessen blev derfor suppleret med en større samarbejds- og sektorkonsolideringsanalyse, der bl.a. gav anledning til en særskilt byrådsdrøftelse. I dag er Favrskov Forsyning initiativtager til en faktabaseret dialog om samarbejde og konsolidering i business region Aarhus.

Ståsted, sigtelinjer, handlekraft og strategisk position

Strategiprocessen mundede ud i:

  • En formuleret Vision, mission og værdier
  • Udpegning af de Strategiske mål (de væsentligste indsatsområder og mål)
  • Handlingsplan til at opfylde de overordnede mål og delmål
  • Forankring i organisationen, fra bestyrelse til den menige medarbejder

Og en samarbejds- og sektorkonsolideringsanalyse:

  • Gevinstpotentialerne for Favrskov Forsyning i spektret fra samarbejde til fusion
  • Organisatoriske og styringsmæssige konsekvenser for Favrskov Forsyning ved forskellige typer af konsolidering – og konsekvenserne af at undlade konsolidering
  • Komparativ analyse af Favrskov Forsyning ift. de otte nabo forsyningsselskaber
  • Overblik over forventede og realiserede gevinster i de seneste danske forsyningsfusioner som en art benchmark

Trefaset udviklingsmetode

Strategisk analyse med benchmark og eksterne interviews

I en kombination af desk research, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews med ledelsen og eksterne blev der skabt et solidt fundament – og udpeget væsentlige udviklingsbehov/muligheder – for Favrskov Forsyning.

Resultatet af den strategiske analyse blev præsenteret og drøftet med direktion og bestyrelsesformand forud for igangsætningen af den strategiske udviklingsproces. Det var allerede her, det blev besluttet at arbejde videre med en egentlig konsolideringsanalyse som et parallelt spor til udviklingen af Strategi 2020 for Favrskov Forsyning.

1) Strategisk udvikling med ledelsen bearbejdet af bestyrelsen

Med afsæt i den strategiske analyse blev de ti ledere i Favrskov Forsyning samlet til en heldagsworkshop. Her drøftede de forudsætninger og muligheder for de strategiske mål og indsatsområder.

Resultatet af lederworkshoppen var konturerne af en udviklingsstrategi. Disse konturer var sammen med resultaterne af den strategiske analyse grundlag for en halvdagsworkshop med bestyrelsen, hvor de forskellige aspekter af strategien blev drøftet i form af en række scenarier.

Med en Pluss-bearbejdning forelå der hermed en udviklingsstrategi for Favrskov Forsyning.

2) Strategisk handlekraft forankret hos alle medarbejdere

Med tværgående workshops og koordinationsmøder som bindeled udarbejdede Favrskov Forsynings medarbejdere afdelingsvist i workshops konkrete tiltag i deres afdeling til realisering af strategien. Hermed udspringer de konkrete strategiske tiltag af medarbejdernes egen hverdag – et vigtigt realitetstjek og medejerskab til at udvikle Favrskov Forsyning.

3) Handlingsorienteret strategi skabt af bestyrelsen

Pluss samlede resultaterne af udviklingsforløbet i en afsluttende fire timers bestyrelsesworkshop, hvor bestyrelsen skabte visionen. Fire timer var tilstrækkelig, fordi resultater og proces havde skabt et afklaret fundament, afsøgt horisonten og skabt en fælles forståelse, så bestyrelsen kunne se, hvordan visionen kan styre udviklingen af Favrskov Forsyning.

”Når bestyrelsen i processen var samlet i f.eks. workshops, var Pluss gode til at fastholde dem på den strategiske udviklingsdagsorden. De fik stoppet tendenser til politiske statements på en ordentlig måde i kraft af deres uafhængige og erfarne konsulentposition. Det gav en både effektiv og konstruktiv udviklingsproces i bestyrelsen," slutter administrerende direktørJakob Juhl, Favrskov Forsyning.