Hjem
”Vi fik vi anbefalet Pluss som samarbejdspartner fra vores netværk, fordi de har en særlig viden om bestyrelsesarbejde og god ledelse,” siger Ove Kloch, daværende koncernchef.

Udvikling af god selskabsledelse og ledelsesstruktur i Hedeselskabet

Hedeselskabet er en erhvervsdrivende medlemsejet fond med række datterselskaber – bl.a. Orbicon og Hededanmark. Virksomheden var langt i processen med at omstille sig fra forening til forretning og udvikle nye forretningsområder – også i udlandet. Derfor havde Hedeselskabet behov for en matchende udvikling af ledelses- og organisationsstrukturen og i forlængelse heraf ønskede de at aktivere foreningsmedlemmerne og sætte flere projekter og donationer i søen.

Dialogbaseret analyse og involvering til fælles fodslag om radikal forandring

Dagsordenen var åben og kunne også rumme en fundamental ændring af magtbalance i Hedeselskabet, hvor f.eks. landbrugets fødte repræsentanter i bestyrelsen kunne diskuteres.  Landbrugets fødte repræsentation var en tradition fra Hedeselskabets etablering, hvor formålet var dræning og rekultivering af landbrugsarealer og naturarealer, mens det i dag er naturgenopretning, miljø og energi.

Hele udviklingsdesignet var derfor fokuseret på en skarp governanceanalyse over behov og muligheder, hvor hele ”ejerkredsen” og ledelsen blev aktivt inddraget og dermed kunne bidrage med såvel viden som holdninger og synspunkter, så der i processen blev skabt aktiv tilslutning til den nye ledelsesstruktur og selskabsledelse. Indsatsen var med baggrund i en Corporate Governance Review koncentreret om:

  • Ejerskab og ledelsesstruktur, herunder rammer for samspillet mellem koncern og datterselskaber
  • Bestyrelsens struktur og adfærd
  • Udvikling af forenings delen og aktivering af medlemsskaren i Foreningen ”Hedeselskabet”

Udviklingsprocessen skabte en fælles forståelse for Hedeselskabets udviklingsbehov blandt ejer og lederkredsen og dermed grundlaget for en stærk revitalisering af  selskabsledelse og governancestruktur, herunder med implementering af governance-instrumenter, der sikrede en klarere styringsmæssig adskillelse af forening og forretning.

De væsentligste aktiviteter

Kortlægning af governanceudfordringer gennem individuelle interviews af bestyrelses- og direktionsmedlemmer, fokusgruppeinterviews af udvalgte foreningsmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 900 tilfældigt udvalgte medlemmer (besvarelsesprocent på 45)
  • Fokusgruppeundersøgelse med involvering af eksperter, medlemmer m.fl. om foreningsdelen
  • Fokusgrupper med repræsentantskabet, en ekspertgruppe, medarbejderne og foreningsmedlemmerne og interviewede medlemmerne af selskabets bestyrelse
  • Deltagelse i bestyrelsesmøder og –seminarer
  • Dokumentation og beslutningsoplæg

”Det er ikke nyt for os at tilpasse strukturer og ledelsesformer. Siden 1997 har vi løbende ændret strukturen i selskabet fra forening til forretning, og i de sidste strategiplaner har vi arbejdet med at indføre Corporate Governance i selskabet.Til det aktuelle projekt, fik vi anbefalet Pluss som samarbejdspartner via folk i vores netværk, fordi de har en særlig viden om bestyrelsesarbejde og god ledelse,” siger Ove Kloch, der som daværende koncernchef sammen med koncernbestyrelsen satte projektet i gang.

Kontakt i Hedeselskabet: Bestyrelsesformand Frants Bernstoff-Gyldensteen