Hjem

Erhvervs- og vækststrategier

Kommuner, byer og regioner konkurrerer om skatteydere, virksomheder, turister, studerende, private og offentlige institutioner og investeringer. Den attraktive og konkurrencedygtige kommune kommer ikke af sig selv. Den er resultatet af en strategi og dermed en målrettet indsats på en række områder.

Samler holdet der skaber vækst

Pluss bistår kommuner og erhvervsråd med udvikling af erhvervs- og vækststrategier, som bliver forankret hos dem, der kan få strategien indlevet i hverdagens beslutninger og handlinger.

Involverende analyse

Vi gennemfører typisk de grundlæggende analyser for strategien. Og som en del af analysen faciliterer vi processerne, hvor de centrale interessenter og strategiske beslutningstagere i området systematisk får mulighed for at bidrage med idéer og viden i processen. Det giver et strategifundament baseret på reel indsigt i de faktiske forhold med såvel modstand som handlemuligheder og handleviljer, som de afgørende interessenter besidder.

Forankret ejerskab til strategien

Når de centrale interessenter og strategiske beslutningstagere er involveret i selve analyseprocessen – og ofte også har repræsentanter med ifølge- eller styregrupper – får de et solidt ejerskab til den erhvervs- og vækststrategi, der bliver resultatet af processerne. Ikke alene får de ejerskab, de får også indsigt i, hvordan de skal tænke og handle individuelt og sammen for at realisere strategien, og der kommer et fælles commitment til at få det gjort.

En udviklingsproces består typisk af:

  • Foranalyser baseret på statiske data på nøgleområder inden for bosætning, uddannelse og beskæftigelse – og ofte med tilhørende konkurrentanalyser
  • Kvalitativ dataindsamling basseret på interviews med bl.a. virksomhedsledere om deres forventede behov for arbejdskraft og barrierer/muligheder for vækst. Interviews med erhvervsråd, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. I interviewene bliver der lyttet, og svarene bliver udfordret
  • Følgegruppe-/styregruppemøder undervejs med præsentation af foreløbige resultater for at kunne supplere dataindsamlingen og sikre kontinuerlig opbakning til udviklingsprocessen
  • Udarbejdelse af scenarier, som kan perspektivere konsekvenser/muligheder ved forskellige valg af vækststrategi – typisk til drøftelse i følge-/styregrupper
  • Udarbejdelse af den endelige anbefaling til erhvervs- og vækststrategi som grundlag for en byrådsbeslutning

Indholdsmæssig regions- og byudvikling

Pluss udvikler og leder regionale initiativer og bysamfundsprojekter, der kan gøre en eksisterende by eller region mere attraktiv for borgere, turister og virksomheder. Det kan f.eks. være at:

  • Bygge bro mellem uddannelse og erhverv
  • Skabe og facilitere events inden for kultur-, sports- og oplevelsessektoren.

Vores bidrag er typisk at medvirke ved udformning af arbejdsgrundlaget, formidle det udviklende samarbejde mellem f.eks. kommune, region, erhvervsorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner m.fl., afhængig af den konkrete problemstilling. Og så er vi ofte projektleder/tovholder for udvikling af planen og dens realisering.

Fysisk by- og bydelsudvikling

Når gamle bydele skal udvikles eller nye bydele skabes, bidrager vi med at gøre udviklingsopgaven så attraktiv, at de fremmeste kreative tænkere i og uden for Danmarks grænser byder ind med nytænkende løsninger.  Vores spidskompetence er at sammensætte og motivere danske og internationale tværfaglige hold med arkitekter, ingeniører, økonomer, antropologer, sociologer, kommunikationsfolk, trafik-, forurenings-, klima-og bæredygtighedseksperter m.fl. til at byde ind med kreative løsninger. Vi har i den forbindelse udviklet en særlig procesmodel for parallelkonkurrencer og parallelopdrag.