Hjem

Institutionsudvikling

Strategisk udvikling handler om at skabe klarhed over situationen, sætte retningen og gennemføre de nødvendige udviklingstag, der skal til for at nå i mål.

Strategiske beslutninger der forandrer

Vi bistår den enkelte uddannelsesinstitution og hele sektoren med at skabe klarhed over handlemuligheder, faciliterer de processer, som forankrer beslutningerne i institutionen eller i sektoren og efterfølgende får beslutningerne omsat til handling i hverdagen.

Hent printvenligt faktablad om vores bistand til etablering af hvert enkelt FGU (Forberedende Grunduddannelse) inkl. lederrekrutering HER

Strategiudvikling

Med afsæt i vores indgående kendskab til uddannelsessektoren sparrer vi med ledelser på uddannelsesinstitutionerne, i organisationerne og ministerierne om at navigere i den politiske struktur, skolerne eksisterer i. På institutionsniveau bistår vi alle typer uddannelsesinstitutioner med udvikling af visioner, værdier og strategier.

Vi tilbyder et institutionstilpasset strategiudviklingskoncept:

 • Hvor den centrale ledelsesgruppe er drivkraften med den nødvendige involvering af såvel bestyrelse som medarbejdere
 • Hvor Pluss’ rolle tilpasses den konkrete situation og kan spænde fra sparring med data og viden om sektoren, over interessentanalyser, til tilrettelæggelse og gennemførelse af idéudviklingsworkshops, læringsforløb for ledere og SU mv.

Samarbejder, partnerskaber og fusioner

Strategisk udvikling kan indebære overvejelser om et “ændret landskab” at drive skole i. De fleste institutioner i uddannelsessektoren har på et tidspunkt forholdt sig mere eller mindre aktivt til spørgsmålet om strategiske samarbejder i form af partnerskab eller fusion.

Med afsæt i vores store erfaring med sådanne processer, bistår Pluss med analyser og som facilitator, når uddannelsesinstitutioner skal skabe klarhed over, hvordan de skal manøvrere i et institutionslandskab i konstant forandring, og hvor den enkelte bestyrelses og ledelses muligheder bl.a. bestemmes af de beslutninger, der ukoordineret træffes i andre institutionsbestyrelser og -ledelser i området.

Vi tilbyder et institutionstilpasset koncept for, hvordan institutioner:

 • strukturerer sådanne overvejelser og processer
 • skaber klarhed over egne præferencer og ressourcegrundlag holdt om imod omverdenens krav
 • træffer aktive beslutninger om strukturen, som er forenelige med egne præferencer, på en ordentlig måde, som også skaber respekt i omverdenen om såvel beslutningsprocessen som resultatet.

Ledelsesudvikling

I forbindelse med ledelsesudvikling i uddannelsesinstitutioner har Pluss især fokus på at få ledelsesgrupper til at præstere som teams. Det gør vi gennem et procesforløb, der sætter ledergruppen, ledergruppemedlemmerne og organisationen i bevægelse.

Vores koncept er – tilpasset situationen og ønskerne i den konkrete institution – fokuseret på at:

 • Tillade ledergruppen og individet at blive klogere
 • Have et kraftigt fokus på opnåelse af konkrete resultater – i fællesskab og for den enkelte
 • Have en stærk kobling til virkeligheden (action learning)

Fortsættes...

...fortsættelse

 • Tilgodese individet i fællesskabet
 • Opretholde momentum og dermed fokus over en given, afgrænset periode
 • Tage højde for deltagernes travle hverdag ved at skabe en rimelig balance mellem anvendt tid til dedikerede udviklings- og træningsforløb på den ene side og indlejring af læringsaktiviteter i den daglige ledelsespraksis på den anden side
 • Give mulighed for en skalering af de enkelte aktiviteter, afhængig af behov afklaret i designfasen og/eller opstået undervejs i forløbet.

Udvikling af studieretningsteams

Pluss tilbyder et modulbaseret forløb med afsæt i den enkelte skole. Ved at sætte Pluss’ store erfaring med uddannelsessektoren i spil med din ledergruppe, kan vi sammen sikre, at ledere lærer at udnytte skolens tværgående fag-faglige potentialer på en ny måde. Tilgangen vil være:

 • Erfaringsbaseret, coachende og anerkendende
 • Ambitiøs om en samskabende proces
 • Handlings- og resultatorienteret – bl.a. med konkrete handlingsplaner til teamledere.