Hjem

Måling af Ledelseskapacitet

Pluss har i samarbejde med forskere og praktikere fra grundskolen, voksen- og ungdomsuddannelserne udviklet et værktøj, der måler ledelseskapacitet og praksis.

Meningsfuld resultatdokumentation af ledelsesudviklingstiltag

Pluss har i samarbejde med forskere og praktikere fra grundskolen, voksen- og ungdomsuddannelserne udviklet et værktøj, der måler ledelseskapacitet og praksis. Vi præsenterer data i et format, der på den ene side udgør en meningsfuld resultatdokumentation af ledelsesudviklingstiltag, og som på den anden side udgør et effektivt dialoggrundlag om behov for ledelsesudvikling. Det er vigtigt, for professionel ledelse – strategisk, administrativ og pædagogisk – styrker læring og trivsel blandt elever, kursister og studerende. 

Vi præsenterer data i et format, der på den ene side udgør en meningsfuld resultatdokumentation af ledelsesudviklingstiltag, og som på den anden side udgør et effektivt dialoggrundlag om behov for ledelsesudvikling. Det er vigtigt, for professionel ledelse – strategisk, administrativ og pædagogisk – styrker læring og trivsel blandt elever, kursister og studerende.

Måling af ledelseskapacitet og -praksis

Det værktøj, som Pluss har udviklet i samarbejde med forskere og praktikere, bygger på en kapacitets- og praksismodel med to dimensioner:

  1. Kapacitet og praksis
  2. Organisatorisk niveau

Kapacitet og praksis estimeres ved at stille ledere på uddannelsesinstitutioner en række spørgsmål, hvor deres svar omregnes til en gennemsnitsværdi for de forskellige lederbesvarelser – først for hvert enkelt spørgsmål og efterfølgende for hele feltet – fx ”individuel ledelseskapacitet”.

Disse værdiangivelser danner grundlag for udarbejdelse af figurer, der på en enkel måde viser niveau og gab knyttet til kapacitet og praksis, jf. eksemplet nedenfor.

De spørgsmål, der ligger til grund for opgørelserne af kapacitet og praksis, knytter sig til rolle- og ansvarsfordeling, værktøjer, dataanvendelse, dialog, videndeling mv. og er bl.a. inspireret af forskerne Andy
Hargreaves, Michael Fullan, Viviane Robinson, John Hattie og Lars Qvortrup.

Der arbejdes endvidere med baggrundsdata vedr. omfang og anvendelse af arbejdstid/ledelsestid, ledererfaring og ledelsesspænd mv. Derudover supplerer vi kvantitative data med kvalitative data – typisk dybdeinterview og fokusgrupper.

Fra måling over dialog til handling

Pluss har anvendt kapacitets- og praksismodellen i et forsøgs- og udviklingsprojekt om pædagogisk ledelse på 40 voksen- og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Vi har målt effekter af testen af tre forskerudviklede design for pædagogisk ledelsesfeedback. Pluss har understøttet testen med samtaletræning for pædagogiske ledere. 

Med afsæt i før- og eftermåling har vi dermed skabt et grundlag, der kan give pejlemærker for, hvordan pædagogisk ledelse med fordel kan tilrettelægges – herunder med forskellige kombinationer af design for pædagogisk ledelsesfeedback. I en større kommune har Pluss endvidere målt ledelseskapacitet og -praksis på skoleområdet som del af en evaluering af skoleledelsesstrukturen knyttet til en ny skolestruktur etableret i forbindelse med implementering af folkeskolereformen og samtidig udmøntning af besparelser. 

I begge tilfælde er data bragt ind i en konstruktiv ledelsesdialog med målet om at skabe optimale ledelsesmæssige rammer for læring og trivsel. Kapacitets- og praksismåling udgør altså både en meningsfuld resultatdokumentation af ledelsesudviklingstiltag og et effektivt dialoggrundlag om behov for ledelsesudvikling – fx i form af:

  • Træning i professionelle samtaler og dataanvendelse knyttet til pædagogisk ledelse og MUS
  • Lederudviklingsforløb knyttet til reformimplementering.