Hjem

Forenkling skal skabe jobeffekter i Randers

Nyt kompetenceudviklingsforløb: Beskæftigelsesfaglig effektstyring under friere LAB-rammer i Jobcenter Randers 

 

Randers Kommune har fået en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til udvikling af og undervisning i et simpelt og effektorienteret styringsværktøj, der er progressionsunderstøttende og borgerinddragende. Pluss Leadership understøtter jobcenteret i processen omkring udvikling og implementering af det nye styringsværktøj og bistår også med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i beskæftigelsesfaglig effektstyring 

 

Forenklet beskæftigelsesindsats – behov for kompetenceudvikling? 

Ændringerne i lovgivningen på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft ved årsskiftet, betyder færre og mere enkle proceskrav og et større fokus på den enkelte borgers behov. For jobcentrene rundt omkring i landet betyder det mere frihed til at tilrettelægge indsatsenForenklingen skaber behov for at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere til at håndtere de større og flere frihedsgrader, de får, så de er bedre i stand til at vurdere og tilpasse intensitet og indhold i beskæftigelsesindsatsen over for den enkelte borger. Tre grundlæggende pejlemærker beskriver udgangspunktet for den kommende styring i Jobcenter Randers: Indsatsernes effekt, faglighed og progression samt borgerens oplevelse. 

 

Massiv involvering af alle niveauer i organisationen 

Processen omkring udviklingen af styringsværktøjet er karakteriseret ved en høj grad af medarbejderinvolvering. Rent metodisk har Pluss anlagt en eksplorativ tilgang til projektet, hvor designtænkning hjælper os til at rammesætte projektet. 

 

Konkret er projektet bygget op omkring en styregruppe og en udviklingsgruppe, bestående af henholdsvis ledere og repræsentanter fra medarbejdergruppen, som er med i hele processen omkring udvikling af værktøjet. Yderligere forholder vi os igennem hele forløbet til, om det, vi sætter i søen, er realistisk, ved at lave prototypetest blandt medarbejderne og ved at inddrage en superbrugergruppe, bestående af kyndige it-medarbejdere i organisationen.  

 

Karina Rask, som er afdelingsleder i Jobhuset i Jobcenter Randers, siger om projektet: ”Vi er som jobcenter rigtig gode til på kort tid at implementere reformer og ny lovgivning, og vi afvikler de lovpligtige samtaler, også selvom det ikke altid giver mening for borgere og medarbejdere. Med lovændringen får vi mulighed for at lave en individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Med friheden følger også et stort ansvar i forhold til at få sat medarbejdernes faglighed i spil, så vi sikrer, at vi giver rette indsatser til rette tid. Jeg har store forventninger til, at dette projekt skal understøtte både medarbejdere og ledelse i denne proces.”  

 

Hvad ønsker vi at opnå med projektet? 

Målsætningen er at udvikle og implementere et nyt, enkelt og effektorienteret styringsværktøj, som kan anvendes til at vurdere, hvornår en borger eksempelvis skal have næste indsats og samtale. Det langsigtede mål er, at flere kommer i selvforsørgelse hurtigere, og at alle borgere oplever en professionel beskæftigelsesfaglig indsats, der tager udgangspunkt i handlekraft, tro på borgeren og et individuelt forløb. 

 

Chefkonsulent Jonas Kjærgaard Thodsen siger om projektet: Igennem flere år har ledere og medarbejdere i jobcentrene skullet leve op til en lang række proceskrav. Det er en stor opgave at aflære det mindset ude i jobcentrene. Jeg er begejstret over, at en samlet ledergruppe i Jobcenter Randers i dette projekt griber intentionen i den nye lovgivning og vil forsøge at erstatte proceskrav og kontrol med mere frihed til medarbejdernes faglighed og et større fokus på den individuelle borger. Det bliver spændende at se, hvad vi sammen kan udvikle til at fremme denne nye kultur.”  

 

Derudover er det ambitionen, at produktet af projektet bliver et sæt enkle og tværgående styringsprincipper, som også kan inspirere STAR og andre jobcentre.  

 

Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, så kontakt chefkonsulent Jonas K. Thodsen fra Pluss på jkt@pluss.dk.