Hjem

Ny analyse: Dimittender med handicap har vanskeligere ved at få første job

Lektorer fra VIA University College og Pluss Leadership har i en national registeranalyse undersøgt, hvordan overgangen fra de videregående uddannelser til første job er for dimittender med en funktionsnedsættelse sammenlignet med dimittender uden en funktionsnedsættelse. Dette er ikke tidligere systematisk undersøgt.

Resultaterne bekræfter, hvad der tidligere var en formodning, at dimittender med en eller flere fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser har en højere ledighed i året efter de har færdiggjort deres studier end deres medstuderende uden en funktionsnedsættelse. Tallene viser, at tolv måneder efter, at de studerende har færdiggjort en videregående uddannelse, er der næsten ti procentpoint forskel i arbejdsmarkedstilknytningen for personer med og uden handicap. Og for dimittender med store funktionsnedsættelser er forskellen dobbelt så stor. Billedet er lidt mere positivt, end man kunne forvente ud fra tidligere undersøgelse, der viser, at personer med en funktionsnedsættelse generelt har omkring 30 pct. lavere beskæftigelsesgrad end personer uden en funktionsnedsættelse. Vi finder dog, at forskellen stadig er betydelig.

Dimittenderne har gennemført en videregående uddannelse og har således kompetencer på et højt niveau til at bestride et job. Derfor er det samfundsmæssigt og menneskeligt et tab, at de grundet deres funktionsnedsættelse ikke i lige så høj grad er i beskæftigelse som deres medstuderende. Vi har i vores øvrige analyser identificeret at det er i overgangen fra uddannelse til første job, at personer med funktionsnedsættelse får mindst vejledning og støtte fra uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Det er en delforklaring på forskellen.

 

Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen er:

  • En betydelig større andel af dimittender uden en funktionsnedsættelse er i beskæftigelse sammenlignet med dimittender med en funktionsnedsættelse ét år efter de har endt deres videregående studie
  • Forskellen mellem de to populationers beskæftigelsesandel bliver mindre over tid
  • Beskæftigelsesgraden er lavest for dimittender, der har modtaget handicaptillæg til SU
  • Gabet i beskæftigelsesgraden mellem dimittender med og uden en funktionsnedsættelse er mindst for studerende fra de mellemlange videregående uddannelser (professionsuddannelserne), og højest for dimittender fra de korte og lange videregående uddannelser
  • Et år efter endt studie er der betydelige forskelle i beskæftigelsesgraden afhængigt af hvilken type funktionsnedsættelse, både inden for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Hele rapporten kan læses her.

 

Kom med til afslutningskonference den 29. oktober 2019

Den 29. oktober afholder vi i Aarhus en afslutningskonference, hvor vi præsenterer disse resultater og øvrige resultater fra projektet og bringer uddannelses- og beskæftigelsesverdenen sammen om at drøfte, hvordan disse problematikker kan adresseres. Sæt meget gerne kryds i kalenderen allerede nu, hvis det lyder interessant. Der kommer mere information ud om arrangementet på vores hjemmeside, når tiden nærmer sig.

 

Om registeranalysen

I registeranalysen undersøges arbejdsmarkedstilknytningen for nyuddannede med funktionsnedsættelse fra videregående uddannelser i perioden fra 2012-2016 sammenlignet med nyuddannede uden funktionsnedsættelse i samme periode. Undersøgelsen følger de to populationer ét år efter hver enkelt dimittends færdiggørelsestidspunkt af uddannelse.

Undersøgelsen er sket ved indsamlingen af et unikt datagrundlag, hvor oplysninger om studerende, der har modtaget socialpædagogiskstøtte eller handicaptillæg til SU, bruges som den bedst mulige indikator for statistisk at identificere, om personer har en funktionsnedsættelse eller ej. Dette kobles med oplysninger om personernes beskæftigelsesstatus og en række karakteristika for personerne. Indikatoren for funktionsnedsættelse indfanger ikke alle med en funktionsnedsættelse og ’usynlige handicap’, men er den bedst mulige indikator, vi har.

Undersøgelsen er en del af et treårigt analyse- og demonstrationsprojekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Her har vi også set på, hvilken støtte dimittenderne med handicap får fra uddannelses- og beskæftigelsessystemet for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har belyst problematikken fra flere vinkler: En stor national registeranalyse, en surveybaseret dimittendundersøgelse og interviews med dimittender med og uden funktionsnedsættelse på VIA University College samt samtaler med de fagprofessionelle på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. De andre analyser vil løbende blive offentliggjort indtil projektets afslutning til oktober.