Hjem

Pluss evaluerer det milliard store norske VAM-forskningsprojekt

Pluss har netop afsluttet evalueringen af det tiårige norske forskningsprojekt ’velferd, arbeid og migrasjon (VAM)’

VAM-programmet er en programsatsning (2009-2018). Programmet blev etableret ved sammenlægning af tre tidligere forskningsprogrammer: ’Velferdsprogrammet’, ’Arbeidslivsprogrammet’ og ’IMER-programmet’. Samlet har programmet fået tildelt forskningsmidler for næsten en milliard kroner.

I evalueringen af VAM har Pluss anvendt omfattende registerdata suppleret med kvantitative og kvalitative metoder i analyserne af forskningsprojekterne og forskningspublikationerne. I evalueringsforløbet har Pluss refereret til en international styregruppe af forskere. Styregruppen var med til at designe evalueringsmetoderne, har løbende været med til at drøfte resultaterne og formulere vurderinger og anbefalinger, hvilket har givet evalueringsresultaterne videnskabelig anerkendelse allerede inden offentliggørelsen. Styregruppen består af:

 • Professor Christoffer Green-Pedersen, statskundskab, Aarhus Universitetet i (leder)
 • Professor Pieter  Bievelander, økonomisk historie/migrasjon. Malmö högskola
 • Forskningssamordnare Karin Mossler, Sosialdepartementet, Sverige
 • Professor Nanna Mik-Meyer, sociologi (SFI) København
 • Professor Anders Björklund, samfunnsøkonomi, SOFI (Institutet för social forskning) i Stockholm

Såvel tovholderfunktionen for styregruppens drøftelser på og mellem møderne som det faglige med at skabe det samlede overblik over forskningsaktiviteter og resultater har været spændende, krævende og givende”, siger chefkonsulent Stefan Brendstrup, der var projektansvarlig for evalueringen af VAM.

Tilfreds forskningsråd

Det norske forskningsråd, som har finansieret evalueringen, er meget tilfredse med forløbet og resultaterne. Med overskriften ’Høy vitenskapelig kvalitet i VAM-programmet’ har de beskrevet perspektiverne i evalueringen på nedenstående måde (skrevet på norsk):

Framover vil det norske velferdssamfunnet møte store utfordringer, og her er det er viktig at vi utnytter erfaringene fra VAM-programmet, sier John-Arne Røttingen. - VAM-programmet er Forskningsrådets største samfunnsvitenskapelige satsing, og evalueringen gir programmet svært gode skussmål, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Forskning om velferdssamfunnet

- Forskningen på VAM-programmets områder er viktig for at vi skal kunne vite hva som skal til for å opprettholde og utvikle et velferdssamfunn som det norske, og hva som gjør det bærekraftig for framtida, sier Røttingen.

- Dette er et viktig program for departementene, sier departementsråd Eli Telhaug. Han framhever at evalueringen viser at VAM har finansiert nyttig og relevant forskning som møter Norges behov. Samtidig har det produsert forskning av høy vitenskapelige kvalitet. 

- For eksempel har VAM-prosjekter dannet grunnlag for Senter for fremragende forskning og prestisjefylte EU-stipend.  

- Framover vil det norske velferdssamfunnet møte store utfordringer, og her er det er viktig at vi utnytter erfaringene fra VAM-programmet, sier Røttingen.

Han understreker at vurderingene og anbefalingene fra evalueringen er et viktig underlag for Forskningsrådets arbeid med hvordan forskningsfeltet skal innrettes fremover.

Viktig for departmentene

- Dette er et viktig program for departementene, og vi er veldig opptatt av resultatene vi får, sier Eli Telhaug, departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet.

- Vi er svært fornøyd med at det er høy vitenskapelig kvalitet og at programmet er internasjonalt orientert. Når det gjelder den videre forskningssatsingen på dette feltet er vi opptatt av å videreføre satsingen på høy kvalitet, tverrfaglighet og internasjonalt samarbeid, forklarer Telhaug.

- I tillegg kan det jobbes med å få flere internasjonale komparative studier og for at forskningen i enda større grad tas i bruk, mener Telhaug.

Har styrket forskningsmiljøene VAM har bidratt konstruktivt for forskningsmiljøene, sier forsker Gunn Elisabeth Birkeland

- VAM har bidratt konstruktivt for forskningsmiljøene, sier Gunn Elisabeth Birkeland, forsker og prosjektleder for flere VAM-programmer.

Birkeland framhever at VAM-programmet har bidratt til å gi unge forskere bedre karrieremuligheter.

- I tillegg har programmet vært viktig for å bygge gode fagmiljøer og har også vært utslagsgivende for sukessfulle søknader til Horisont2020.

Hovedresultater fra evalueringen

 • Forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Som en del av evalueringen ble det gjennomført en bibliometriundersøkelse. Den viser at forskningsproduksjonen har vært betydelig og deler av den er på internasjonalt topp-nivå. Nesten alle prosjektene som er blitt undersøkt har publisert på nivå 2. 
 • Metodisk mangfoldig. Gjennomgangen av publikasjoner viser at mange prosjekter har intensjoner om tverrfaglighet og bruk av flere metoder. Prosjekter kombinerer flere metoder, men det reflekteres ikke nødvendigvis i enkeltartikler. 
 • Omfattende bruk av registerdata og kvantitative metoder
 • Forskning på tvers av temaene Velferd, arbeidsliv og migrasjon.  Forskerne har fulgt opp med forskning som ser på tvers av temaene. 
 • Internasjonalisering. Forskningen er internasjonal i den forstand at det er utstrakt samarbeid med utenlandske forskere. Adgangen til forskning på norske registre gjør at norske forskere er attraktive samarbeidspartnere. Kan i større grad satse på internasjonale komparative studier. 
 • Forskningen er formidlet til brukere. Forskningsrådet har bidratt her med å arrangere ulike typer seminarer og konferanser. 
 • Brede temaområder: Muligheten til å søke midler til store prosjekter og brede temaområder har gjort det mulig å bygge kapasitet og kompetanse, blant annet i anvendelsen av nye metoder og bruk av data. 
 • Forskningskapasitet.  Nye forskningsmiljøer har bygget kapasitet til å forske i nye viktige forskningstemaer som er relevante for velferdssamfunnets videre utvikling 
 • Godt grunnlag for generell og langsiktig kunnskapsbygging 
 • Satsing på uerfarne prosjektledere: Har bidratt til å styrke feltet og vil være en investering i framtidige forskningsmuligheter.

Evalueringskomiteens sammensetning:

 • Christoffer Green-Pedersen, professor, statskundskap, Universitetet i Aarhus (leder)
 • Pieter Bievelander, professor, økonomisk historie/migrasjon. Malmö högskola
 • Karin Mossler, Forskningssamordnare, Sosialdepartementet, Sverige
 • Nanna Mik-Meyer, Professor sosiologi. Nasjonalt senter for samfunnsforskning (SFI) København.
 • Anders Björklund, professor i samfunnsøkonomi, SOFI  (Institutet för social forskning) i Stockholm
 • Chefskonsulent Stefan Brendsrup fra Pluss konsulentfirma har koordinert evalueringen.