Hjem

QTI fremmer underviser-leder relationen

”Mine QTI-baserede undervisersamtaler virkede rigtig godt. Mine undervisere oplevede både at blive bekræftet og få undersøgende opmærksomhed fra mig. Kort sagt fremmer QTI relationen mellem den enkelte underviser og vedkommendes leder,” udtaler tidligere uddannelseschef Mette La Cour Sell, ZBC.

QTI er et digitalt spørgeskema med 32 spørgsmål om klasseledelse. Spørgeskemaet bliver besvaret af læreren og af eleverne i klassen. Svarene belyser lærerens undervisning i den konkrete klasse og giver herved læreren systematisk indsigt i sin egen undervisning. Pluss har sammen med Dorte Ågård testet QTI i mere end 500 danske klasser som afsæt for en pædagogisk udviklingssamtale mellem lærer og vedkommendes pædagogiske leder. Selvom det er nyt i Danmark, er det velafprøvet.

Vi holder næste QTI-introkursus d. 15. januar 2020. Send en mail til ob@pluss.dk for at høre mere.

Understøt lærernes udvikling af deres klasseledelse

QTI er et dialog- og feedbackværktøj, der giver lederen mulighed for at understøtte lærerens konkrete udvikling af sin klasseledelse. Mette fortalte: ”I starten udtrykte enkelte lærere bekymring for, at de nu ville blive kigget over skulderen og blive kontrolleret af ledelsen. Efterfølgende har de tilkendegivet, at de fandt samtalen ’rar og meningsfuld’”.

På certificeringskurset, som lederne skal igennem for at kunne bruge QTI, får lederne en række samtaleøvelser i at skabe en tryg og motiverende samtale med deres undervisere. Mette fortalte yderligere: ”I forhold til de QTI-samtaler, der blev gennemført, fik underviserne øget opmærksomhed på adfærd og forhold i deres klasseledelse, som de ønsker at justere på. Det kan handle om rummets indretning, starten på en time, regler om brug af telefon mv.”.

Eleverne er anerkendende i deres vurdering af lærernes klasseledelse

I QTI-profilen indgår:

  1. Lærerens realprofil, der viser, hvordan læreren oplever sin nuværende klasseledelse
  2. Lærerens idealprofil, der viser, hvordan lærerens ideelle klasseledelse ser ud
  3. Elevernes billede af lærerens klasseledelse.

For nogle undervisere kan det virke skræmmende, at eleverne skal vurdere deres klasseledelse. Men elevernes billede er et rigtig godt redskab til at skabe et spejl ift., hvordan den enkelte underviser egentlig opleves. Mette fortalte: ”Elevernes vurderinger er typisk anerkendende og positivt bekræftende over for undervisernes klasseledelse. Det virker som om, at den positive respons fremmer underviserens arbejdsglæde og virker fremmende på underviserens relationer til klassen. Jeg oplever også, at de positive erklæringer fra klasserne opmuntrer og styrker undervisernes selvværd ift. at turde praktisere klasseledelse i højere grad, end de måske tidligere har gjort.”