Cookie- og privatlivspolitik

For English, see below.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:
Pluss Leadership A/S
Christiansgade 30
8000 og Aarhus C
CVR. 26317029

Om cookies

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesider gemmer i din browser, så de kan genkende dig næste gang, du besøger dem og indrette sitet efter dine præferencer.

Vi gemmer ingen personlige oplysninger i vores cookies – og de kan ikke indeholde virus.

Cookies fornyes efter hvert besøg men gemmes kun i en fastsat tidsperiode (afhænger af typen og dine cookie-indstillinger), hvorefter de sletter sig selv.

Hvis du selv vil slette dine cookies, kan du finde en fuld vejledning her: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browsers-Cookies Du kan også vælge at blokere cookies, hvis du ikke ønsker dine data gemt. Se mere om hvordan på: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Vær dog opmærksom på at du på nogle sites måske ikke har fuld adgang til alle funktioner.

Google Analytics

Vores site bruger cookies fra Google Analytics til at måle vores online trafik. Hvis du ikke ønsker det, kan du fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi bruger cookies til at:

  • Give bedst mulig funktionalitet ved at huske dine præferencer, så din browser er endnu hurtigere til at åbne vores site næste gang, du besøger os.
  • Måle vores online trafik, så vi ved hvor mange, der besøger os, og hvilke sider de besøgende kigger på

Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske websites er forpligtet til at informere om hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens “Cookie-bekendtgørelse”, der klargør hvilke regler, der gælder på det danske marked. Læs mere på https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-cookiebekendtgoerelse

Ændre din cookie-samtykke

Du kan til enhver tid ændre dit cookie-samtykke ved at trykke her.

Møde- eller webinardeltagelse online

Når du accepterer en online mødeindkaldelse (til fx Teams) giver du samtykke til, at vi tager noter fra vores samtale til brug for arbejdet og at vi må opbevare dit navn, e-mail, stilling og tlf.nr. med henblik på kommunikation omkring vores aftale. Informationerne slettes senest 12 måneder efter samarbejdet er formelt afsluttet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til post@pluss.dk

Brug af personoplysninger

Medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn til det, videregiver vi aldrig personoplysninger til tredjepart. Vi indsamler heller aldrig personoplysninger, som du ikke selv har givet os ved enten registrering, køb, deltagelse i en undersøgelse eller lignende.
Med din tilladelse indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Når du afgiver personoplysninger i forbindelse med bestilling, køb eller anden service, bruger vi specifikt oplysningerne til at gennemføre den ønskede handling. Oplysningerne bruges derudover også til at få en bedre forståelse for, hvordan du og vores andre besøgende bruger vores website.

Denne viden kan bl.a. danne grundlag for undersøgelser og analyser med det formål at forbedre vores produkter og tjenester.

Kontakt os om personoplysninger

Hvis du ønsker fuld adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, kan du rette henvendelse til os enten på mail: post@pluss.dk eller telefon: 7026 5126. Hvis du mener, der er registreret forkerte data, eller hvis du har andre indsigelser, kan du kontakte os på samme måde. I overensstemmelse med Persondataloven har du selvfølgelig mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, vi registrerer om dig, ligesom du kan kræve ikke at blive registreret.

Persondataloven giver endvidere dig som bruger ret til adgang til information om hvilke personoplysninger, der kan føres tilbage til dig. Skulle det vise sig, at dine personoplysninger og informationer ikke er korrekte eller misvisende, kan du selvfølgelig kræve at de bliver rettet, slettet eller blokeret.

Du har altid ret til at nægte, at dine personoplysninger bliver behandlet, ligesom du til enhver tid kan ophæve dit samtykke dertil. Det kan du gøre i bunden af siden her. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for det via Datatilsynet, i overensstemmelse med persondatalovens § 58, stk. 1.

Beskyttelse af personoplysninger

Persondataloven kræver at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor gennemgår og kontrollerer vi løbende både vores virtuelle og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, så vi kan garantere at alle brugeroplysninger varetages forsvarligt og med fuld respekt for dine rettigheder som bruger.

Efterhånden som de aftalte handlinger og formål bliver afsluttet, bliver de dertil indsamlede personoplysninger anonymiseret eller slettet. Alle personoplysninger slettes senest 12 måneder efter brug.

Eventuelle ændringer

Politiske reguleringer og den konstante udvikling af internettet gør, at vi kan blive nødt til at foretage ændringer i vores håndtering af personoplysninger. Derfor forbeholder vi os ret til at korrigere vores retningslinjer ifm. behandling af personoplysninger, hvis det bliver relevant. I så fald vil det fremgå tydeligt, hvad der er blevet ændret, på hvilket grundlag og hvilken betydning det har for dig som bruger.

Cookie and privacy policy

Owner details

Pluss Leadership A/S
Christiansgade 30
8000 og Aarhus C
CVR. 26317029 

About cookies

Cookies are small text files stored in the visitor’s browser by the websites, which makes it possible for the website to recognize the visitor’s settings when they return to the site. 

We do not store any personal data in our cookies – and they do not contain any harmful viruses. 

Cookies are renewed after every visit but are only stored within a defined period of time (depending on the type of the cookie and the cookie settings), after which they delete themselves. 

If you want to delete your cookies, you can find a complete guidance here: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browsers-Cookies 

You can also choose to block cookies if you don’t want your data to be stored. For more information, please click here: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies 

Please be aware that you might not have full access to all functions on some websites. 

Google Analytics

Our website uses cookies from Google Analytics to give us insights into how our website is being used, how much, and by whom. 

If you want to deselect cookies from Google Analytics you can do so here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

We use cookies to:

  • Provide the best possible functionality by remembering your preferences which can make it easier for you to visit our site next time you return. 
  • Track our site traffic so we know how many visits and which sites they view.  

Why do we inform about cookies?

All Danish websites are obligated to provide information as to which cookies are placed on the user’s equipment. The information must be in compliance with the “Cookie-notice” of the Danish Business Authority, that clarifies which rules are applicable on the Danish market. Read more at https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-cookiebekendtgoerelse 

Change your cookie-consent

You can at any time change your cookie-consent by clicking here. 

Online meeting or webinar attendance

When accepting an invitation for an online meeting (e.g., through Teams) you give consent to our notetaking of our conversation for the agreed upon purposes and that we may store your name, e-mail, profession, and phone number with the purpose of communicating about our appointment. The data will be deleted within a maximum of 12 months after the collaboration is officially terminated. You can at any time retract your consent by writing to post@pluss.dk. 

Use of personal data

Unless you explicitly give your consent, we will never pass on your personal data to a third party. Additionally, we will never collect personal data that you have not given us by either registration, purchase, participation in an analysis or other. With your permission data about name, address, postal code, e-mail, gender, age, interests, attitudes, and knowledge of certain topics will be collected.  

When you give personal data in relation to an order, a purchase, or other services, we specifically use the data to complete the requested action. The data is additionally used to gain a better understanding of how you and our other visitors use our website.  

This knowledge can e.g.be used as basis for investigations and analysis with the purpose of improving our products and services.  

Contact us about personal information

If you require full access to the data, we have registered about you, you can rightly contact us by either e-mail post@pluss.dk or by phone: +45 7026 5126. If you believe incorrect data is registered or if you have other inquires, you can contact us in the same manner. In compliance with the Personal Data Act, you naturally have the opportunity to gain insight into which data we have registered about you, just as you have the right to demand not to be registered.  

The Personal Data Act additionally gives you as a user the right to access information on which personal data can be directed back to you. If your personal data and information are incorrect or misguiding, you can demand them being corrected, deleted, or blocked.   

You always have the right to deny that your personal data is managed, just as you at any time can retract your consent hereto. You can do that at the bottom of this page. If you wish to complain about the handling of your personal data, you can do so through the Danish Data Protection Agency in compliance with the Personal Data Act, section 58(1). 

Protection of personal data

The Personal Data Act demands that your personal data is kept securely and confidentially. For that reason, we continuously examine and control both our virtual and physical safety precautions in order to guarantee that all user information is kept responsibly and with full respect for your rights as a user.  

Gradually, as the agreed upon actions and purposes are terminated, the therefore collected personal data is anonymized or deleted. All personal data is deleted within a maximum of 12 months after use.  

Potential changes

Political regulations and the constant development of the internet mean that we might have to make changes in our processing of personal data. For that reason, we reserve the right to rectify our guidelines for processing of personal data, should it become relevant. In that case it will appear clearly what has been changed, on which grounds, and which consequences that will have for you as a user.  

Cookiebot